Rijdend materieel

Met rijdend materieel worden alle voertuigen bedoeld die ingezet worden voor de uitvoering van het (openbaar) vervoer. Algemeen kan gesteld worden dat alle voertuigen moeten voldoen aan de eisen die door de Rijksdienst voor het wegverkeer (RDW) zijn gesteld. Voor wat betreft de toegankelijkheid wordt in Nederland in principe verwezen naar de Europeese normen (EU L 151/70).

Busmaterieel <12m

Bussen kleiner dan 12 meter worden bij lijngebonden OV vooral ingezet in gebieden waar 12 meter bussen niet kunnen rijden, zoals (historische) binnensteden of in gebieden waar het aanbod van reizigers zeer beperkt is. In het geval dat deze bussen vallen onder de Wet personenvervoer (WP2000) dienen deze te voldoen aan de toegankelijkheidsnormen zoals Europees is vastgesteld. In het geval dergelijke bussen worden ingezet binnen het doelgroepenvervoer of niet lijngebonden zijn (en dus geen onderdeel uitmaken van de WP2000) gelden afwijkende normen.

Busmaterieel >12m

Voor het lijngebonden openbaar vervoer wordt over het algemeen bussen ingezet van 12 meter of langer. Deze bussen dienen te voldoen aan de Europese normen. Landelijk is afgesproken dat deze voertuigen in staat moeten zijn om aan te sluiten op toegankelijk aangelegde bushalte infrastructuur.

Trammaterieel

Nederland kent viertramsteden. Omdat elke stad vanuit de historie andere normen en eisen hanteert voor wat betreft trammaterieel is een eenduidige visie met betrekking tot toegankelijkheid lastig gebleken, ondanks het besef van urgentie bij alle partners. Op dit moment zijn er geen normen en richtlijnen voor wat betreft tram en metro. In de meeste gevallen wordt verwezen naar TSI-PRM (Technical Specification Interoperability for Persons with a Reduced Mobility) die door de Europeese Unie opgesteld ten behoeve van de integratie van de Europese spoorwegnetten. Formeel gezien geldt deze specificatie dan ook alleen voor Heavy Rail.

Metromaterieel

Nederland kent twee metrosteden. Omdat elke stad vanuit de historie andere normen en eisen hanteert voor wat betreft metromaterieel is een eenduidige visie met betrekking tot toegankelijkheid lastig gebleken, ondanks het besef van urgentie bij alle partners. 

Op dit moment zijn er geen normen en richtlijnen voor wat betreft tram en metro. In de meeste gevallen wordt verwezen naar TSI-PRM (Technical Specification Interoperability for Persons with a Reduced Mobility) die door de Europeese Uni iw opgesteld ten behoeve van de integratie van de Europese spoorwegnetten. Formeel gezien geldt deze specificatie dan ook alleen voor Heavy Rail.

Treinmaterieel

De toegankelijkheid van treinmaterieel is Europees vastgelegd in een verordening (1300/2014). Al het treinmaterieel binnen de EU moet hieraan voldoen. Vervoerders mogen hier in positieve zin van afwijken, middels lokaal beleid. Zowel NS als ProRail hebben beleid ontwikkeld op het gebied van toegankeljkheid, dat voortborduurd op de eerder genoemde TSI-PRM richtlijnen.

Meer informatie Minder informatie
VolgendOntvolgen
4
Volgers
25
Posts
Zoeken & filter Zoeken & filter
Reset

Uitgangspunten fysieke toegankelijkheid tram en metro

Publicatiedatum:
6 mei 2022
Uitgever:
Expertisecentrum Rail
De uitgangspunten in deze publicatie hebben betrekking op nieuwbouw, vervanging en groot onderhoud van haltes. Ze zijn een eerste stap. De volgende stap is het ontwikkelen van een CROW Richtlijn...
1 link toegevoegd

Verwerkingsregels bus, tram en metro

Publicatiedatum:
5 mei 2022
Uitgever:
CROW
Voor personen met een mobiliteitsbeperking is het belangrijk dat zij in de ov-reisinformatie kunnen zien of ze de reis per ov wel kunnen maken. CROW-KpVV heeft een overzicht opgesteld waarin staat...

Update Factsheets Toegankelijkheid in het openbaar vervoer

Publicatiedatum:
11 maart 2022
Uitgever:
CROW
CROW heeft de 'Factsheets Toegankelijkheid in het openbaar vervoer' uit 2020 geüpdatet in opdracht van het ministerie van IenW. Onderwerpen die aan bod komen in de update 2022 zijn: personeel,...

MaaS-waardige ov-concessies

Publicatiedatum:
26 november 2021
Uitgever:
CROW-KpVV
CROW-KpVV heeft in samenwerking met DOVA teksten opgesteld om ov-concessies MaaS-waardig te maken. De meest recente versies van de eisen en de toelichting (3.0) gelden vanaf 1 januari 2022.De...

Standaard Hoofdstukindeling Aanbestedings- en Concessiedocumenten

Publicatiedatum:
7 juli 2021
Uitgever:
CROW-KpVV
CROW-KpVV heeft een gestandaardiseerde indeling van de aanbestedings- en concessiedocumenten uitgebracht voor opdrachtgevers, vervoerders en adviesbureaus. Die voorkomt dubbelingen in de...

Lang niet toegankelijk

Publicatiedatum:
1 juni 2021
Binnenkort is het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap in Nederland vijf jaar in werking. Het verdrag bevestigt het recht van mensen met een lichamelijke beperking om...

Geluidssignalen bij elektrische bussen

Publicatiedatum:
18 november 2020
Uitgever:
CROW-KpVV
Schone bussen zijn niet alleen beter voor het milieu, ze zijn ook een stuk stiller. Daarmee stellen ze weggebruikers voor nieuwe vraagstukken. Zo is het voor blinden en slechtzienden moeilijker om...

Toegankelijkheid openbaar vervoer: wat kun je als ov-autoriteit doen?

Publicatiedatum:
20 maart 2020
Uitgever:
CROW-KpVV
Het openbaarvervoersysteem bestaat uit verschillende componenten en modaliteiten die gezamenlijk moeten zorgen voor een bruikbaar en toegankelijk geheel, met als doel dat mensen zoveel mogelijk...

Toegankelijkheid collectief personenvervoer publicatie

Publicatiedatum:
7 december 2019
Uitgever:
CROW
Toegankelijkheid collectief personenvervoer is een gearchiveerde publicatie van CROW.  

EU normen omtrent toegankelijkheid

Publicatiedatum:
17 april 2019
Uitgever:
Europese Unie
EU normen omtrent toegankelijkheid is onderdeel van de richtlijn 2019/882 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toegankelijkheidsvoorschriften voor producten en diensten.
NieuwsAgendaDocumentenOver het kennisnetwerk