Data en informatie

Data en informatie zijn een cruciaal onderdeel om effectief aan toegankelijkheid te werken. Beslissingen en maatregelen gebaseerd op aannames of ervaringen, leiden niet altijd tot het gewenste resultaat. Het is belangrijk de toevoer van data en informatie gestructureerd te borgen in de beheerorganisatie. De keuze welke informatie nodig is voor welk proces geeft aan welke data verzameld en beheerd moet worden. Hierbij hoort het scherp houden van rollen en verantwoordelijkheden: wie beheert of verzamelt welk data?

Door de Roos van CROW te gebruiken en volgen, ontstaat een continue verbetering van processen. Dit geldt ook voor de toepassing van maatregelen voor toegankelijkheid. Zo is het van belang dat er checks worden uitgevoerd om te zien of een maatregel voor toegankelijkheid wel de gewenste resultaten oplevert.

Monitoren

Monitoren is cruciaal en levert belangrijke data op die gebruikt kunnen worden in de evaluatie. De monitoring van maatregelen voor toegankelijkheid kan worden gevoed met data die uit beheersystemen komen voor de openbare ruimte. Voorbeelden zijn meldingen via de BOR-MELD (standaard voor vastleggen van meldingen) en uitgevoerde inspecties (CUR-aanbeveling 117).  

Het IMBOR (Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte) vervult een centrale rol in het onderdeel Data en Informatie. Door de standaardisatie van definities is de uitwisseling van informatie tussen systemen, en tussen verschillende organisaties, effectiever en leidt zo tot minder dataverlies. Het IMBOR kan zo ook de toepassing van maatregelen voor toegankelijkheid bevorderen. 

Binnen de organisatie kunnen ook al nuttige data en informatie beschikkaar zijn. Zo kunnen geo-informatiesystemen locatiespecifieke data geven. Ook kan bijvoorbeeld een wijkmonitor uit de Wmo helpen om inzicht te krijgen in hoeverre inwoners in staat zijn zelfstandig te wonen en deel te nemen aan de samenleving.

Voorbereidingsdata

Ook het voorbereiden van projecten levert bruikbare informatie en data op. Een tool die data ophaalt, is het Ambitieweb. In deze tool wordt het beleid vertaald in ambities (en bijbehorende maatregelen) voor een project. De uitkomsten van Ambitiewebsessies leveren informatie op, over hoe een project invulling kan geven aan beleid. De uitkomsten van de sessie kunnen als inspiratie dienen voor andere projecten. Hetzelfde geldt voor de contractteksten die geformuleerd worden nadat het ontwerp definitief is gemaakt.

Hulpmiddelen en publicaties


Klik hier voor een totaaloverzicht van alle publicaties rond data en informatie.