Programmeren en beheren

Nadat het beleid en de bijbehorende strategie is opgesteld, wordt dit op een concreter niveau uitgewerkt tot een uitvoeringsprogramma (andere benamingen zijn ‘meerjarenbeheerplannnen’ of ‘maatregelenprogramma's’). Dit gebeurt vaak op het niveau van het totale gemeentelijke beheersgebied of in deelgebieden. Ook in deze processtap is het van belang om inzichtelijk te krijgen wat de verschillende behoeften voor toegankelijkheid zijn. Per omgeving moet worden bekeken waar de kansen en uitdagingen liggen voor innovatie, vernieuwing en vervangingsopgaven. Het gebruik van Data en informatie is hierbij een belangrijk hulpmiddel.

Naar een concreet actieplan

Het is goed om in deze processtap rekening te houden met het beheer van de openbare ruimte om ook na de oplevering toegankelijkheid te waarborgen. Op gemeentelijk niveau kan de verplichte Lokale Inclusie Agenda helpen om tot een concreet actieplan voor toegankelijkheid te komen. Het gaat echter om meer dan alleen de openbare ruimte. Ook het communicatie- en participatietraject moet op orde en toegankelijk zijn, zie Mens en organisatie.

Van beleid naar ambities

Beleid moet vertaald worden naar ambities. De VNG-routekaart Lokale Inclusie Agenda beschrijft hoe een gemeente samen met ervaringsdeskundigen een Lokale Inclusie Agenda kan maken. Het Ambitieweb is een ander voorbeeld van een hulpmiddel. Het is een visuele weergave van duurzaamheidsthema’s en de daaraan gekoppelde ambitieniveaus. Het model gaat niet specifiek over toegankelijkheid maar kan helpen om toegankelijkheid in een breder perspectief te zetten.  

Inspiratie 

Hulpmiddelen en publicaties 


Klik hier voor een totaaloverzicht van alle publicaties rond programmeren en beheren.