Beleid en strategie

Overheden werken aan verschillende opgaven, waarvan er een aantal samenkomen in de fysieke openbare buitenruimte. Het zorgen voor een inclusieve samenleving is een van die opgaven, net als het streven naar brede welvaart. Toegankelijkheid, het tegengaan van vervoersongelijkheid en veiligheid voor iedereen is daar een essentieel onderdeel van.

Kaders die overheden gebruiken zijn het VN-verdrag handicap en ook de Sustainable Development Goals (SDG’s). Per overheidsorganisatie en project kan het verschillen welke partijen er nodig zijn voor het maken van strategie en beleid. De processtap Strategie en beleid gaat over het formuleren van beleid voor toegankelijkheid, gebaseerd op verschillende informatiebronnen. Het is van belang bij het opstellen van beleid dat je ook bepaalt op welke wijze je het beleid wilt of gaat evalueren (zie ook Monitoren en analyseren). Bij beleid gaat het over waardegericht werken. Dit houdt in dat het behalen van maatschappelijke doelen en waarden centraal staat. Je kunt deze punten meenemen in een aankomende Nota openbare ruimte of beleidsnota beheer, het reguliere begrotingsproces voor de producten rondom openbare ruimte of juist integreren in een beleidsvisie rondom toegankelijkheid en sociale inclusie.

Overkoepelend is het een onderwerp dat meegenomen kan worden in de Omgevingsvisie

Participatie

Elke gemeente heeft een ambtenaar die een aanspreekpunt is voor inclusie op lokaal niveau. Die kan je meer informatie geven over toegankelijkheid of in contact brengen met ervaringsdeskundigen. Als het gaat om toegankelijkheid hebben mensen verschillende behoeften die tegenstrijdig kunnen zijn. En ontwerpelement kan door de een als positief worden ervaren en door de ander als een obstakel. Het is daarom belangrijk om in een vroeg stadium verschillende belanghebbenden aan tafel te hebben en hen bij het proces te betrekken. Meer informatie over participatie is te vinden bij het onderdeel Mens en organisatie.

Openbaar vervoer

Toegankelijkheid in het openbaar vervoer staat ook op de politieke agenda, mede als onderdeel van vervoersongelijkheid. Zie ook het Bestuursakkoord Toegankelijkheid Openbaar Vervoer 2022 – 2032 en het Toekomstbeeld openbaar vervoer 2040. Het uitgangspunt is dat korte looproutes en een logische indeling bijdragen aan een snelle, veilige, zelfstandige en gemakkelijke overstap voor alle reizigers en de algehele toegankelijkheid. Maar het gaat verder dan de fysieke toegankelijkheid van vervoersmiddelen. De fysieke omgeving, toegankelijke informatie en communicatiemiddelen zijn voorwaarden voor het toegankelijk gebruik van het ov. Ook in het ov zijn de behoeften rond toegankelijkheid verschillend en is het betrekken van (lokale) ervaringsdeskundigen en experts cruciaal. Voor meer informatie, kijk naar Niet over ons, zonder ons en op Mens en organisatie. 

Inspiratie

Hulpmiddelen en publicaties


Klik hier voor een totaaloverzicht van alle publicaties rond beleid en strategie.