Mens en organisatie

Mens en organisatie gaat over de beweging naar toegankelijkheid, zowel richting burgers als intern. Denk hierbij aan de toegankelijkheid tot de organisatie, publicaties en locaties, maar ook aan diversiteit en inclusie van de organisatie zelf.

Participatie

Participatie speelt een grote rol als het gaat om toegankelijkheid. Mensen hebben verschillende behoeften. Daarom is het van belang om in een vroeg stadium verschillende belanghebbenden aan tafel te hebben en bij het proces te betrekken. De rollen en verantwoordelijkheden moeten dan vooraf worden besproken. De participatiegraad, of trede, hoeft niet het hele proces gelijk te blijven. De handreiking Toegankelijkheid in shared space geeft een aantal handvatten en voorbeelden. Bespreek de participatiestrategie vooraf met ervaringsdeskundigen. Een communicatieadviseur kan helpen bij de inrichting van en de communicatie rond het participatieproces.   

Bewustwording

Iedereen, van strateeg tot uitvoerder, is een belangrijke schakel. Het is wel zaak om de schakels goed met elkaar te verbinden. De hoofdvraag die hierbij opduikt is: hoe krijg je alle neuzen dezelfde kant op om aan een maatschappelijke opgave te werken? Bewustwording op alle niveaus is een cruciale eerste stap. Bewustwording van de verschillende behoeften, door het inzetten van ervaringsdeskundigen en experts. Op gemeentelijk niveau, door het aanstellen van ambtenaar voor inclusie en toegankelijkheid. Of bewustwording door belevingsactiviteiten, van bijvoorbeeld slecht zicht (Bartimeus belevingsactiviteiten).

Bovendien is het wenselijk dat de persoon die een schep in de grond steekt ook weet wat diens bijdrage is, in het kader van de strategie. En andersom. Daarbij is het wel belangrijk dat de strategie meetbaar gemaakt wordt. Hierbij kan je denken aan het opstellen van effectdoelen en het bepalen van KPI’s (voorbeeld: beeldmeetlatten in de kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte en Openbaar vervoer, zie Bouwen en onderhouden).

Inspiratie

Hulpmiddelen en publicaties


Klik hier voor een totaaloverzicht van alle publicaties rond mens en organisatie.